Τι είναι;

Πώς θα ήταν η ζωή σας αν μαθαίνατε ότι είστε πιο ισχυροί από ό,τι σας έχουν διδάξει ποτέ;

Σε αυτό το διήμερο workshop θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον διεθνή  κυτταρικό βιολόγο , συγγραφέα παγκοσμίων best seller και διάσημο ομιλητή Dr Bruce Lipton, ο οποίος θα παρουσιάσει πώς οι σκέψεις και οι πεποιθήσεις μας  επηρεάζουν τα κύτταρά μας, τη βιολογία μας και κατ’ επέκταση την ευημερία μας.

Depositing and Withdrawing at Zodiac Casino: A Canadian User’s Guide

Are you a Canadian online casino enthusiast looking for a reliable platform to deposit and withdraw your winnings? Look no further than Zodiac Casino! With its stellar reputation and user-friendly interface, Zodiac Casino has become a go-to destination for many Canadian players. In this comprehensive guide, we will walk you through the ins and outs of depositing and withdrawing at Zodiac Casino, ensuring that you have a seamless and hassle-free experience with your funds.

From understanding the various payment methods available to exploring the withdrawal process, we will cover everything you need to know to make the most of your transactions at Zodiac Casino. Whether you’re a seasoned player or just starting out, our guide will equip you with the knowledge and tips to navigate the financial aspects of online gambling. So, get ready to dive into the world of Zodiac Casino and discover how to make your deposits and withdrawals a breeze. Are you ready to take your online gaming experience to the next level?

Understanding the Deposit Process at Zodiac Casino: Step-by-Step Instructions for Canadian Players

Depositing and Withdrawing at Zodiac Casino is a straightforward process for Canadian users. To fund your account, you have several options available. The most popular method is using a credit or debit card, such as Visa or Mastercard. Simply enter your card details, including the card number, expiry date, and CVV code, and the funds will be instantly available in your Zodiac Casino account. Another option is to use an e-wallet, such as PayPal or Neteller. These platforms provide a secure and convenient way to transfer funds to your casino account. Additionally, you can choose to make a bank transfer, although this method may take a bit longer for the funds to reflect in your account.

When it comes to withdrawing your winnings from Zodiac Casino, the process is just as simple. You can request a withdrawal using the same method you used for depositing. If you used a credit or debit card, the funds will be returned to that card. For e-wallet users, the withdrawal will be credited back to your e-wallet account. It’s important to note that Zodiac Casino has a minimum withdrawal amount, so make sure you have met the requirements before making a withdrawal. The casino also has a standard verification process to ensure the security of your account, which may involve providing some identification documents. Once your withdrawal request is approved, the funds will be processed and transferred to your chosen withdrawal method.

Exploring the Withdrawal Options at Zodiac Casino: A Comprehensive Guide for Canadian Users

Depositing and Withdrawing at Zodiac Casino is a straightforward process that ensures a seamless gaming experience for Canadian users. To begin, players can visit the official website at https://zodiaccasinoslots.org/ and create an account. Once registered, users can choose from a variety of secure and convenient payment methods to deposit funds into their casino account. These options include credit/debit cards, e-wallets, and bank transfers, providing flexibility for players to choose the method that suits them best. Zodiac Casino ensures the safety of all transactions by utilizing advanced encryption technology, giving users peace of mind when making deposits.

When it comes to withdrawing funds, Zodiac Casino makes the process quick and hassle-free. Players can request a withdrawal through their account and choose their preferred withdrawal method. The casino strives to process withdrawals promptly, ensuring that users receive their funds in a timely manner. It’s important to note that some withdrawal methods may have certain minimum and maximum limits, so it’s advisable to check the terms and conditions before initiating a withdrawal. With Zodiac Casino’s dedication to providing a secure and efficient banking system, Canadian users can enjoy their winnings with ease.

Deposit Methods Accepted at Zodiac Casino: Which Payment Options are Available for Canadian Players?

Depositing and withdrawing funds at Zodiac Casino is a simple and straightforward process for Canadian users. To deposit funds into your account, you have various options available. The most popular method is using a credit or debit card, such as Visa or Mastercard. Alternatively, you can use e-wallet services like PayPal or Skrill, which offer a convenient and secure way to transfer money. Zodiac Casino also accepts bank transfers, allowing you to deposit funds directly from your bank account.

When it comes to withdrawing your winnings, Zodiac Casino offers multiple options to suit your preferences. The most common method is to withdraw funds back to your credit or debit card. This process usually takes a few business days to complete. If you prefer a faster withdrawal, you can use e-wallet services like PayPal or Skrill, which typically offer quicker processing times. Another option is to receive your winnings via bank transfer, which may take a bit longer but is still a reliable choice.

It’s important to note that before making a withdrawal, you may need to verify your identity by providing certain documents, such as a copy of your ID, proof of address, or a copy of the card used for depositing. This is a standard security procedure to ensure the safety of your funds. Overall, Zodiac Casino provides Canadian users with a variety of convenient and secure options for depositing and withdrawing funds, giving you peace of mind as you enjoy your gaming experience.

Withdrawing Winnings at Zodiac Casino: Tips and Strategies for Maximizing Your Cashout Experience

Depositing and withdrawing funds at Zodiac Casino is a simple and straightforward process for Canadian users. To deposit funds, users can choose from a variety of secure and convenient payment methods. These include popular options such as credit and debit cards like Visa and Mastercard, e-wallets like Skrill and Neteller, and prepaid vouchers like Paysafecard. Users can easily select their preferred method during the deposit process and follow the instructions provided to complete the transaction. Zodiac Casino ensures that all financial information is encrypted and protected, giving users peace of mind when making deposits.

When it comes to withdrawing funds, Zodiac Casino also offers a hassle-free experience for Canadian users. To initiate a withdrawal, users can navigate to the banking section of their account and select the withdrawal option. The casino aims to process withdrawal requests within 48 hours, and the time it takes for the funds to reach the user’s account will depend on the chosen withdrawal method. Options such as e-wallets typically offer faster withdrawals compared to bank transfers. It’s important to note that Zodiac Casino may request additional verification documents to ensure the security and integrity of the withdrawal process. Overall, Zodiac Casino provides Canadian users with a convenient and secure platform for both depositing and withdrawing funds.

Ensuring a Smooth Deposit and Withdrawal Experience: Common Challenges and How to Overcome Them at Zodiac Casino

Depositing and withdrawing funds at Zodiac Casino is a straightforward process for Canadian users. To make a deposit, users can choose from a variety of secure and convenient payment methods, including credit cards, e-wallets, and bank transfers. Simply navigate to the cashier section of the Zodiac Casino website, select the desired deposit method, and follow the instructions provided. The casino ensures that all transactions are encrypted and protected, giving users peace of mind when it comes to their financial information.

When it comes to withdrawing winnings, Zodiac Casino aims to make the process as seamless as possible. Users can request a withdrawal by visiting the cashier section and selecting the appropriate option. The casino endeavors to process withdrawal requests promptly, but it’s important to note that additional verification steps may be required to ensure the security of the transaction. Once the withdrawal is approved, the funds will be transferred to the user’s chosen payment method. It’s worth noting that the processing time may vary depending on the selected payment method.

Zodiac Casino also offers a range of promotions and bonuses to enhance the gaming experience for Canadian users. These bonuses may include free spins, match bonuses, and loyalty rewards. To take advantage of these offers, users can check the promotions page on the Zodiac Casino website or subscribe to their newsletter to stay updated on the latest bonuses available. It’s important to review the terms and conditions of each promotion to understand the wagering requirements and any restrictions that may apply.

Depositing and withdrawing funds at Zodiac Casino couldn’t be easier for Canadian players. With a wide range of secure and convenient payment options, including popular methods like credit cards, e-wallets, and bank transfers, players can choose the method that suits them best. The casino’s commitment to providing a seamless and hassle-free experience extends to their withdrawal process as well, ensuring that players can easily access their winnings. Whether you’re a new player looking to deposit funds and start your gaming adventure or a seasoned player ready to cash out your winnings, Zodiac Casino has got you covered. So, go ahead and enjoy the exciting games and generous bonuses, knowing that your transactions are safe and secure.

EARLY
BIRD PRICES

Εκπτώσεις από 20% έως 40%

Σχετικά με τη διήμερη εκδήλωση

Η Βιολογία της Πεποίθησης
Η επιστήμη του να Θριαμβεύεις μέσα στο πλανητικό χάος

Bruce H. Lipton, PhD ©2024

Διαβάστε τις ειδήσεις, σερφάρετε στο διαδίκτυο ή κοιτάξτε έξω από το παράθυρό σας και θα παρατηρήσετε ότι ο πολιτισμός βρίσκεται σε έναν κόσμο κρίσεων. Η κρίση πυροδοτεί την εξέλιξη! Από εξελικτική άποψη, περιβαλλόμαστε από ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι ενός μεγάλου εξελικτικού γεγονότος … Τη συνειδητή εξέλιξη.

Ο βιολόγος βλαστοκυττάρων και συγγραφέας μπεστ σέλερ Bruce H. Lipton, PhD, παρουσιάζει συναρπαστικές νέες έρευνες που αποκαλύπτουν πώς οι σκέψεις, οι στάσεις και οι πεποιθήσεις μας ελέγχουν τα γονίδιά μας και δημιουργούν τις καταστάσεις του σώματος και τις εμπειρίες της ζωής μας.

Ακολουθήστε τον Bruce σε ένα ταχύτατο ταξίδι πολυμέσων από τον μικρόκοσμο του κυττάρου στον μακρόκοσμο του νου. Αυτή η παρουσίαση, σχεδιασμένη για το απλό κοινό, αποκαλύπτει ένα επαναστατικό όραμα: τη μεγάλη σύγκλιση της τριάδας Σώμα – Νους – Πνεύμα. Η Υγεία και η Συμπεριφορά, που κάποτε θεωρούνταν ότι ορίζονταν από τα γονίδια, συνδέονται πλέον με το περιβάλλον, και κυρίως με την αντίληψή μας για το περιβάλλον. Η νέα επιστήμη φωτίζει τους μηχανισμούς με τους οποίους η συνείδηση και ο αναπτυξιακός προγραμματισμός, μέχρι την ηλικία των 7 ετών, ελέγχουν τη συμπεριφορά και δημιουργούν τις εμπειρίες της ζωής μας.

Η γνώση είναι δύναμη. Η νέα γνώση του “εαυτού” δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανακτήσουν τον δημιουργικό έλεγχο της ζωής τους και να εξελιχθούν από παθητικά θύματα σε υπεύθυνους συνδημιουργούς του κόσμου που έρχεται. Η νέα επιστήμη θα εμπνεύσει το πνεύμα σας, θα απασχολήσει το μυαλό σας και θα προκαλέσει τη δημιουργικότητά σας, καθώς θα κατανοήσετε τις τεράστιες δυνατότητες εφαρμογής αυτών των πληροφοριών στη ζωή σας.

«Οι πεποιθήσεις μας ελέγχουν
τα σώματά μας, το νου μας
και κατ’ επέκταση τη ζωή μας»

Dr. Bruce Lipton

Σχετικά με τον Dr. Bruce Lipton

Ο Bruce H. Lipton, Phd., κυτταρικός βιολόγος και λέκτορας, είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ηγέτης στη γεφύρωση της επιστήμης και του πνεύματος.

Ο Μπρους ήταν στη σχολή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν και αργότερα πραγματοποίησε πρωτοποριακή έρευνα για βλαστοκύτταρα στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Είναι ο συγγραφέας των μπεστ σέλερ του βιβλίου η βιολογία της πεποίθησης-Απελευθερώνοντας τη δύναμη του νου για μία καλύτερη ζωή , Το φαινόμενο του μήνα του μέλιτος- Η επιστήμη της δημιουργίας του παραδείσου στη γη, και συν-συγγραφέας με τον Steve Bhaerman του Spontaneous Evolution. 

Ο Bruce έλαβε το 2009 το διάσημο Βραβείο Ειρήνης Goi (Ιαπωνία) προς τιμήν της επιστημονικής του προσφοράς στην παγκόσμια αρμονία.

Για πάνω από δέκα χρόνια, ο Bruce συγκαταλέγεται στους πρώτους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη πνευματική επιρροή στον κόσμο από το Watkins Journal του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.brucelipton.com

Αγορά εισιτηρίου

Live Streaming

Έκπτωση έως 31 Μαΐου
540
360
 • Παρακολούθηση από το PC σας
 • Προαιρετική διερμηνεία στα Ελληνικά
 • Διαθέσιμο για να το ξαναδείτε για 10 ημέρες
 • Ψηφιακή Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα εξόφλησης σε έως τρεις δόσεις

Δια ζώσης στην Αθήνα

Έκπτωση έως 31 Μαΐου
580
420
 • Δια ζώσης στο Dais Conference Center στο Μαρούσι
 • Προαιρετική διερμηνεία στα Ελληνικά
 • Διαθέσιμο για να το ξαναδείτε για 10 ημέρες
 • Δυνατότητα εξόφλησης σε έως τρεις δόσεις

VIP

Έκπτωση έως 31 Μαΐου
780
520
 • Διακεκριμένη Θέση σε θεατρική διάταξη
 • Προαιρετική διερμηνεία στα Ελληνικά
 • Folder με Σημειωματάριο & στυλό Leading Minds
 • Δυνατότητα εξόφλησης σε έως τρεις δόσεις

V-VIP

Έκπτωση έως 31 Μαΐου
2400
1300
 • Διακεκριμένη θέση σε ροτόντες πλησίον του ομιλητή
 • Περιλαμβάνονται 4 coffee breaks & 2 lunch breaks
 • Δώρο το βιβλίο του Lipton, υπογεγραμμένο
 • Vip Δείπνο με τον Dr Bruce Lipton
 • Δυνατότητα εξόφλησης σε έως τρεις δόσεις

*Για ομαδικά εισιτήρια και  εταιρικές χορηγίες επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Σχετικά με το Venue

Dais Conference Center 

Το Δαϊς αποτελεί έναν εξαιρετικό πολυχώρο εκδηλώσεων στα Βόρεια Προάστια της Αττικής. Οι σύγχρονοι και πρόσφατα ανακαινισμένοι χώροι του φιλοξενούν, όλον τον χρόνο, μεγάλες και μικρές εκδηλώσεις και αναβαθμισμένη ποιότητα παροχής υπηρεσιών, όπως δωρεάν πρόσβαση στο internet, σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, καφετέρια και εστιατόριο.

Ετοιμαστείτε να βιώσετε μία αξέχαστη εμπειρία με τον επαγγελματισμό που διακρίνει όλη την ομάδα του Δαϊς, η οποία θα βρίσκεται δίπλα σας για οτιδήποτε χρειαστείτε!

Οδός Μεσογείων 151, TK 151 26, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Έρχεστε από άλλη πόλη; Μην ανησυχείτε, όταν αγοράσετε το εισιτήριό σας ζητήστε μας να σας βοηθήσουμε για τη διαμονή και τη μεταφορά σας.